Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących – PJM

1.Informacje o urzędzie

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach  to urząd, nazywany w skrócie WITD.

Podstawa prawna:

Działamy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz innych aktów prawnych.

Co robimy

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy.

Naszym głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo na drogach publicznych poprzez eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk obserwowanych w transporcie drogowym.

Naszym celem jest również poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez kontrolowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zadania inspekcji:

Inspektorzy transportu drogowego przede wszystkim przeprowadzają kontrole drogowe.

W trakcie tych kontroli sprawdzają czy kierowcy pracujący w transporcie i jeżdżący ciężarówkami oraz autobusami nie pracują dłużej, niż pozwalają na to przepisy.

Kontrolują:

 • czy ładunek przewożony ciężarówkami jest dobrze zamocowany i zabezpieczony przed przesunięciem się,
 • czy pojazdy ciężarowe i autobusy nie wydzielają zbyt wiele szkodliwych substancji oraz czy nie zanieczyszczają drogi wyciekami płynów eksploatacyjnych,
 • czy do naszego kraju nie trafiają nielegalne odpady,
 • czy pojazdy, które wożą towary niebezpieczne, na przykład paliwa, są do tego przystosowane i czy ładunek jest bezpiecznie przewożony

Kontrolują również:

 • stan techniczny autobusów i pojazdów ciężarowych,
 • taksówki oraz inne pojazdy i kierowców, którzy oferują takie usługi.

Inspektorzy transportu drogowego mogą również sprawdzać:

 • czy pojazdy nie są zbyt ciężkie, aby nie niszczyły dróg,
 • czy przestrzegane są zasady i warunki transportu żywych zwierząt,
 • czy kierowca zawodowy ma prawo jazdy odpowiedniej kategorii, aktualne badania lekarskie i psychologiczne oraz czy jest trzeźwy.

Jeżeli w trakcie prowadzonych kontroli zostaną ujawnione naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, w zakresie wykonywania transportu drogowego, prowadzimy postępowania administracyjne i wydajemy decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne na zasadach określonych w ustawie.

Współpracujemy z innymi służbami  i inspekcjami między innymi z : Policją, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Weterynaryjną, Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Ochrony Środowiska, zarządcami dróg – w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i
kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.

2. Dostępność architektoniczna:

 

Dokładamy wszelkich starań aby sukcesywnie eliminować wszystkie bariery i tym samym spełniać wytyczne zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dojazd do siedziby WITD w Katowicach przy  ulicy Żeliwnej 38 oznakowany jest tablicami informacyjnymi kierunkowymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej oraz tablicą informacyjną przed budynkiem.  

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych przed budynkiem, miejsc do parkowania pojazdów.

Urząd korzysta z pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku. Dostęp do budynku jest możliwy poprzez wejście klatką schodową oraz wjazd windą dostępną z poziomu chodnika, znajdującą się obok klatki schodowej. Obie drogi umożliwiają swobodny dostęp do oznakowanego pomieszczenia sekretariatu. 

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona poprzez  tablice informacyjne.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 2 piętrze, dostęp windą.

W sekretariacie znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami może odbywać się w pomieszczeniu zapewniającym tzw. cichą obsługę. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W pomieszczeniach urzędu oznaczono drogi ewakuacyjne. Obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami.

Posiadamy na wyposażeniu defibrylator oraz zestaw pierwszej pomocy.

 

 3. Tłumacz języka migowego

 

Osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza
w kontakcie z urzędem. Świadczenie to jest bezpłatne dla osób uprawnionych.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt  na przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia w celu rezerwacji wizyty.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • metodę komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-
  migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji za pomocą wymienionych poniżej sposobów.

Możesz również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat
i została przez Ciebie wybrana w celu ułatwienia porozumienia i pomyślnego załatwienia sprawy.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób

adres do korespondencji:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Katowicach

ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice

 

e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl

 

telefon: 32 42 88 150

faks:    32 42 88 151

sms:

ePUAP: /77y3rbx3fy/skrytka

Godziny pracy urzędu:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00

 

 

 

 4. Dane adresowe oraz godziny pracy urzędu:

 

Siedziba WITD w Katowicach

ulica Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Dostępność informacyjna i komunikacyjna


Na naszej stronie WWW zapewniamy informację w formie tekstu łatwego do czytania
i rozumienia – ETR.

Zamieściliśmy również link do przetłumaczonych, przez Polski Związek Głuchych, na Polski Język Migowy (PJM) ustawy o dostępności:

 • Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

https://youtu.be/bwWP5fsc3NU

 • Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji  mobilnych podmiotów publicznych

https://youtu.be/BpJ1bN62z7E 

Żeby załatwić sprawy w  Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach można:

Żeby załatwić sprawy w  Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego
w Katowicach, można:

 

·         napisać pismo i wysłać je na adres:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  w Katowicach,
ulica Żeliwna 38, 40-599 Katowice

·         przynieść pismo do urzędu i je zostawić w sekretariacie w godzinach pracy urzędu
tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

·         przyjść do urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach urzędowania

·         napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:

biuro@katowice.witd.gov.pl

·         zadzwonić pod numer telefonu: 32 42 88 150

·         wysłać faks na nr:    32 42 88 151

Kontakt drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP: /77y3rbx3fy/skrytka

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Żeby wysłać pismo przez e-PUAP trzeba mieć dostęp do Internetu oraz podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt  na przynajmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia w celu rezerwacji wizyty.

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z urzędem z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy
w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.