Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony interntowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach

Wojewodzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

Data publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

W Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach dla strony www.katowice.witd.gov.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony -„Test – European Internet Inclusion Initiative”, (test dostępny pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z tym, że:

 1. pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 1. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z wykresami w postaci graficznej, ale dołączono do nich pliki Excel lub Word zawierające dane w postaci alternatywnej,
 3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 4. mogą zdarzyć się sporadyczne sytuacje, w których zdjęcia, grafiki nie mają opisów alternatywnych,
 5. niektóre artykuły nie mają nagłówków w śródtytułach,
 6. niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast,
 7. strony nie wyświetlają się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej),
 8. po powiększeniu ekranu, strona nie mieści się w całości w oknie przeglądarki; istnieje konieczność przewijania w poziomie i pionie,
 9. brak możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 10. zdarzają się elementy strony, po których poruszanie się klawiaturą jest utrudnione.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej znajdują się linki do filmów na kanale YouTube, które nie zawierają napisów dla osób niesłyszących, lecz zawierają dźwięk i muzykę podkładową. Filmy publikowane po 23 września 2020 roku, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848), zawierają napisy. Na stronie internetowej można korzystać z narzędzi do powiększania czcionek, podnoszenia kontrastu oraz ze standardowych skrótów klawiaturowych, oferowanych przez przeglądarkę internetową osoby odwiedzającej stronę internetową tutejszego Urzędu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego na adres:

   Wojewoda Śląski
   ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

e-mail: bok@katowice.uw.gov.pl
telefon: 32 20 77 777
adres skrytki ePUAP: /SUW2/urzad

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach w ramach zawartej z firmą Ekoenergia Silesia S.A. umowy najmu korzysta z pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku położonego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. Dojazd do siedziby WITD w Katowicach oznakowany jest tablicami informacyjnymi kierunkowymi umiejscowionymi po obu stronach drogi publicznej oraz tablicą informacyjną przed budynkiem.  

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z wyznaczonych miejsc do parkowania pojazdów, zlokalizowanych obok wejścia do budynku siedziby jednostki. Dostęp do pomieszczeń biurowych, w tym do sekretariatu jednostki, dla osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwy poprzez wejście klatką schodową oraz wjazd windą, znajdującą się obok klatki schodowej. Obie drogi umożliwiają swobodny dostęp do oznakowanego pomieszczenia sekretariatu. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Z uwagi na fakt, iż obowiązki wynikające z zapewnienia dostępności architektonicznej ciąży na właścicielach obiektów użyteczności publicznej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach wystąpił do firmy Ekoenergia Silesia S.A. o podjęcie działań zmierzających do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696).