Zasady rekrutacji w służbie cywilnej

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej.

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach w dziale oferty pracy – aktualne oferty pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (https://nabory.kprm.gov.pl).
Każdy, kto chce wziąć udział w naborze powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, terminem wiążącym jest data wpływu do urzędu. Oferta oraz wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Wynik naboru oraz imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  stanowią informację publiczną.