RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że :

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Marcina Tyndę oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Michała Chrobaka. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 3. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy o transporcie drogowym.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.
 6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca mieć wpływ na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, zwaną „dyrektywą policyjną”, informujemy że:

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Marcina Tyndę oraz zastępcę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Michała Chrobaka. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: iod@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.), w celu  rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia tych danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1. W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

 

Klauzula Informacyjna
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach, 40-559 Katowice
  Z Administratorem można się kontaktować:
    – listownie: na adres wskazany powyżej;
    – e-mail:biuro@katowice.witd.gov.pl;
    – telefonicznie: +48 3242 88 150
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pan Marcin Tynda oraz Z-cę Inspektora Ochrony Danych- funkcję tą pełni Pan Michał Chrobak, z którymi można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: iod@katowice.witd.gov.pl  lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia Pani/Pana żądania na podstawie  6 ust. 1 lit. a)  RODO w  związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na  stronie internetowej WITD https://katowice.witd.gov.pl  „WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ”, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail: iod@katowice.witd.gov.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora podany powyżej w punkcie 1 lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania Pani/Pana wniosku.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w punkcie 1 powyżej.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
nazwa wniosku  
Wniosek: Dostęp do danych /pobierz plik/
Wniosek: Sprostowanie danych /pobierz plik/
Wniosek: Usunięcie danych /pobierz plik/
Wniosek: Ograniczenie przetwarzania /pobierz plik/
Wniosek: Przeniesienie danych /pobierz plik/
Wniosek: Sprzeciw /pobierz plik/
Wniosek: Cofnięcie zgody /pobierz plik/