Polityka jakości

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, powołany jest do kontroli przestrzegania przepisów regulujących kwestie transportu drogowego i przewozów na potrzeby własne oraz przepisów ruchu drogowego. Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na zapewnienie przestrzegania prawa oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg na terenie województwa śląskiego.

Nasze cele to:

  • poprawa bezpieczeństwa w przewozie drogowym osób i rzeczy
  • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewozów towarów niebezpiecznych i odpadów
  • ochrona rodzimego rynku licencjonowanych przewoźników drogowych i zapewnienie przestrzegania zasad równej konkurencji
  • zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  • przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg

Przewoźnik kontrolowany przez naszych inspektorów wie, że kontrola jest prowadzona w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Chcemy być postrzegani jako służby kompetentne, sprawne i przyjazne.

W swojej pracy dążymy do zwiększenia efektywności wewnętrznych metod pracy poprzez:

  • szkolenia, ciągłe doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dopasowywanie się do zachodzących w otoczeniu zmian
  • poprawę struktury organizacyjnej
  • poprawę jakości gospodarowania posiadanymi zasobami
  • doskonalenie kanałów komunikacji