Kto może zostać inspektorem?

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) oraz art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1414 ze zm.).

Inspektorem może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie,
  2. ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
  3. legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
  4. posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  5. ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
  6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego, zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Karwalska pod numerem telefonu
32 42-88-150