Zasady rekrutacji w służbie cywilnej

Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Korpus służby cywilnej tworzy się w urzędach administracji rządowej w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)

Nabór do korpusu służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny, każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej. Zgodnie z art. 4 ustawy, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Stosownie do postanowień art. 28 ustawy o służbie cywilnej, dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39 ustawy ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przyjmowane są tylko zgłoszenia na wolne stanowiska pracy ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach (http://witdkatowice.sisco.info/) w dziale oferty pracy – aktualne oferty pracy.

Każdy, kto chce wziąć udział w naborze, powinien złożyć wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Można to zrobić osobiście, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach, lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania dokumentów pocztą terminem wiążącym jest data nadania dokumentów u publicznego operatora pocztowego. Wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty złożone w niewłaściwym terminie (tj. przed ukazaniem się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub po terminie wskazanym w ogłoszeniu) nie są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Aplikacje osób na stanowiska pracy, na które nie został ogłoszony nabór nie są rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Karwalska pod numerem telefonu
32 42-88-150