RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie przepisów europejskiego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

 1. Administratorem, czyli organem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Katowicach, przy ul. Żeliwnej 38, 40-599 Katowice, e-mail: biuro@katowice.witd.gov.pl , tel. 32 42 88 150.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) Panią Annę Dudek. Sprawy dotyczące Państwa danych osobowych można zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@katowice.witd.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, w obu przypadkach z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
 1. Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 50 ustawy o transporcie drogowym.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa i niezbędne do zrealizowania celów, dla jakich zostały zebrane. Następnie dane te będą archiwizowane zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów prawa.
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa.
 1. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany (w systemach teleinformatycznych), jednak nie będzie się to wiązało ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie będzie dokonywał oceny Państwa czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się oraz jakichkolwiek aspektów Państwa dotyczących. Jakakolwiek decyzja, mogąca na wpływać na Państwa dane osobowe, będzie podejmowana przez upoważnionego do tego pracownika Administratora.
 1. Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (Administrator), przetwarzając dane osobowe w związku z realizowaniem ustawowych zadań, zwolniony jest z wykonywania obowiązków wynikających z art. 13-22 oraz art. 34 RODO w zakresie:
 • obowiązku informacyjnego wobec Państwa,
 • prawa do żądania sprostowania danych,
 • prawa do „bycia zapomnianym” (do usunięcia danych),
 • prawa do ograniczenia przetwarzania,
 • obowiązku powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
 • prawa do przenoszenia danych do innego Administratora,
 • prawa do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych,
 • zawiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych.