Staże

Staż w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach może zostać zorganizowany zgodnie z zasadami konkursu, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), która określa kryteria dotyczące wniosków, jak również opisuje procedury oceny i wyboru projektów. Po zakończeniu procedury konkursowej pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą zawierana jest umowa w sprawie odbywania stażu pracy przez bezrobotnego, określająca prawa i obowiązki obu stron w czasie trwania stażu.

Staż dla osób bezrobotnych oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż można zorganizować na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

  • bezrobotnych do 25 roku życia,
  • bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
    o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotnych niepełnosprawnych.

Osoba bezrobotna do 25 roku życia oraz osoba, która w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia może być skierowana na staż trwający od 3 do 12 miesięcy.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu. Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane stypendium , o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pracodawca po zakończeniu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o realizowanych zadaniach oraz umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Więcej informacji na temat stażu można uzyskać zgłaszając się do Urzędu Pracy znajdującego się w miejscu zamieszkania osoby bezrobotnej.

Osobą odpowiedzialną za staże w WITD w Katowicach jest Pani Marta Karwalska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 42-88-150